MR

Kennismaken met de  MR: wie zijn we en wat doen we?
Misschien hebben we het als ouders niet altijd in de gaten, maar ook op een basisschool worden er voortdurend beslissingen genomen. Het schoolbestuur en de schoolleiding zijn verantwoordelijk voor beslissingen die zowel onderwijs gerelateerd als meer praktisch zijn. De Verwondering valt als basisschool binnen de regio Nijmegen onder Onderwijsstichting Conexus. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). De schoolleiding vindt het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk betrokkenen kunnen meepraten over het onderwijs en de praktische toepassing hiervan. 

Wat zijn de taken van de MR?
De MR bestaat uit een ouder- en personeelsvertegenwoordiging. De taak van de MR is om de opvattingen over de school van ouders en medewerkers zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. Zoals gezegd worden besluiten door de schoolleiding voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur; er worden dus onderwerpen aangedragen door de ouders en medewerkers zelf. Mogelijke onderwerpen waarover de MR met de schoolleiding overlegt dan wel adviseert zijn:

• verbetering van het onderwijs;
• het kiezen van leermethodes;
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
• het schoolplan;
• de besteding van geld, huisvesting en ICT;
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
• communicatie en betrokkenheid naar ouders;
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg;
• veiligheid (in en rond de school).

Naast de MR op schoolniveau heeft Conexus een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur.

Het verschil tussen de MR en de ouderraad is dat de MR zich in het algemeen meer bezig houdt met het beleid en de organisatie van de school en de ouderraad uit ouders bestaat die helpen bij allerlei schoolactiviteiten.

 

Mocht je als ouder meer willen weten over wat de MR voor je kan betekenen of heb je ideeën, laat het ons dan weten. Spreek ons op school aan of stuur een e-mail naar MR@verwondering.info