Aanmelden

AanmeldingsprocedureFoto 3

Omdat wij ieder kind passend onderwijs willen geven,
vormen wij ons van elke nieuwe kind een zo goed mogelijk beeld. Hiervoor hebben wij een uitgebreide aanmeldingsprocedure ontwikkeld, waarin de beginkenmerken van uw kind en een gesprek met u centraal staan.

Hieronder geven wij een  overzicht van de verschillende fasen van onze aanmeldingsprocedure. Dit  overzicht geldt alleen voor aanmeldingen voor kinderen die nog niet naar school gaan. Voor ouders die aan overstappen denken voor hun kind van een andere school hanteren we een andere procedure. Deze procedure is op te vragen bij de directie van de school.

Centrale aanmelding

Voor scholen in de regio Nijmegen geldt dat ouders hun
kinderen eerst centraal moeten aanmelden bij 'De Schoolwijzer' van Gemeente
Nijmegen. Als u dat doet vóór 1 maart voorafgaand aan dat schooljaar, maakt uw
kind de meeste kans om een plek te krijgen op een school van uw voorkeur. Door d snelle groei van onze school hebben wij een maximaal aantal kinderen dat naar school kan komen. Op schoolwijzernijmegen.nl kunt u de meest acuele stand vinden.
Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl of tel. 024 - 360 20 22.

Informatiebijeenkomst

Wij organiseren informatiebijeenkomsten, waar
geïnteresseerde ouders informatie krijgen over de uitgangspunten, het
onderwijsconcept en de werkwijze van De Verwondering. Deze bijeenkomsten zijn
een goede kennismaking met onze school. Wij adviseren alle ouders die denken
over plaatsing van hun kind op De Verwondering dan ook om één van deze avonden
te bezoeken. Kijk in de Agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Voor deze info-avond is het fijn als u zich aanmeldt door
het sturen van een mail naar administratie@verwondering.info
wij hebben zo een indicatie van het aantal mensen dat komt, maar u bent ook van harte welkom zonder aanmelden.

Kennismakingsgesprek

Na aanmelding en plaatsing via SchoolWijzer nodigen wij u met uw kind uit voor een kennismakingsgesprek
met de directeur waarin kennismaking centraal staat: wie is uw kind, wat
verwachten jullie van ons als school en wat denkt u dat uw kind nodig heeft als
het op De Verwondering komt?
U kunt bellen naar 06-57599674 of mailen naar administratie@verwondering.info om een afspraak te maken.
Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat de school uw kind kan bieden wat het nodig heeft,
kunnen we de inschrijvingsprocedure in gang zetten.

Beginkenmerkenlijst invullen

U ontvangt twee maanden voordat uw kind op school begint,
een informatiepakket met de o.a. aanmeldingsformulieren en de beginkenmerkenlijst,
Op deze lijst kunt u aangeven hoe uw kind zich op  verschillende gebieden heeft ontwikkeld.
We vragen ook of een pedagogische medewerker/gastouder die uw kind goed kent, de lijst invult.

Overdrachtsgesprek
Een paar weken voordat uw kind op school begint, nodigen wij u uit voor een
gesprek met de toekomstige mentor van uw kind. Indien mogelijk is hierbij ook
de pedagogisch medewerker van de kinderopvang aanwezig. De beginkenmerkenlijst
vormt de rode draad in het gesprek.

Wennen

Uw kind begint na het overdrachtsgesprek op school met wennen.
Met de mentor van uw kind worden hier afspraken over gemaakt. In de
eerste maanden gaat het er vooral om dat uw kind zijn draai vindt in de groep
en zich prettig voelt op school. De mentor observeert uw kind goed en bekijkt
of het beeld, dat de beginkenmerkenlijst aangeeft, (al) te zien is op school.

Welbevindingsgesprek

Na ongeveer drie maanden vult ook de mentor van uw kind de
beginkenmerkenlijst in en nodigen wij u uit voor een welbevindingsgesprek. In
dit gesprek liggen er dus drie ingevulde lijsten op tafel: van u als ouders,
van de voorschoolse voorziening en van de mentor. Wij bespreken met u deze drie
lijsten en staan stil bij eventuele verschillen. Door goed naar u te luisteren
pikken we kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte - bijvoorbeeld een
taalprobleem of een hoge(re) begaafdheid - er al heel vroeg uit en kunnen wij
direct actie ondernemen.